Ränta

För att enkelt förklara begreppet ränka kan man säga att det är priset man betalar för att låna pengar. Låntagaren betalar alltså ränta för sina lånade pengar till den som lånar ut pengarna. Lånar man däremot ut pengar till en bank genom att sätta in dem på ett konto får man tillbaka inlåningsränta från banken. Motsvarande sätt sker när någon lånar pengar av banken och denne istället behöver betala låneränta. Man bestämmer alltid i förväg över räntevillkoren samt reglerna för hur räntan ändras. Storleken på räntan kalas räntesats och anges ofta som en procentsats av själva lånebeloppet, endera för en betalningsperiod eller för ett helt år. Enkel ränta kallas det då räntesatsen avser räntan för en viss betalningsperiod och avser den däremot ett år kallas detta årlig ränta.

När man talar om effektiv ränta eller effektiv årsränta menar man vanligtvis ränta för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna den på. Detta kan liknas vid jämförpris och man förutsätter helt enkelt att erhållen ränta återinvesteras och förräntas till den nominella räntesatsen. Denna beräknas som om räntan betalas en gång per år. Betalas räntan flera gånger om året blir därmed den effektiva årsräntan högre än den nominella räntan och om räntan betalas mer sällan än en gång per år blir den effektiva årsräntan lägre än den nominella. Vid beräknandet av effektiv ränta på konsumentkrediter ska man även ta med avgifter och andra kostnader i kalkylen vilket är reglerat i Konsumentkreditlagen och i Konsumentverkets anvisningar.

Rörlig ränta innebär att i takt med att räntesatsen på ett lån styrs av marknadsräntan eller ett index som exempelvis LIBOR, rör sig räntan förhållandevis efter detta. Motsatsen till rörlig ränta är fast ränta, då låntagaren vet att räntan är bestämd under en viss tid, exempelvis två eller fem år. Låntagaren har också koll på vilken räntesats det rör sig om.